Utbildning Kultur och Fritid

 

Socialdemokratisk skolpolitik i Ockelbokommun

 Förskola och skola i Ockelbo ska vara en bra start i livet som barn, ungdomar och föräldrar kan se tillbaka på som en positiv och utvecklande tid i familjens liv.

Ockelbo erbjuder en god lärmiljö av hög kvalitet, som ger förutsättningar för ett livslångt lärande där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Utbildningen ska ge kunskaper, färdigheter och förståelse för sammanhang. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga.

 

Det gröna Ockelbo…

Förskolor och skolor i Ockelbo kommun ska erbjuda lärmiljöer där barn och elever stimuleras till optimal utveckling. Alla verksamheter ska präglas av trygghet, höga förväntningar och rimliga krav och alla pedagoger ska ha ett gemensamt förhållningssätt till kunskapsutveckling. Särskilt viktigt är det att beakta alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning.

 

Vi välkomnar…

Kommunens skolmiljöer upplevs som välkomnande och trygga för alla. Studiero i klassrummen är en självklarhet. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier.

 

Vi har en miljö där kamratskap, respekt för andra, trygghet och trivsel är våra ledstjärnor och lärandet är vårt gemensamma uppdrag. Vi har en skola som välkomnar varje elev som den är och aktivt motverkar alla former av diskriminering och kränkande behandling.

 

Vi växer…

Vi möter eleverna med kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på studier. Tillsammans med skolans lärare och övrig personal fördjupas och utvecklas elevernas kunskaper. Med ett varierat och verklighetsanknutet arbetssätt ger vi eleverna goda kunskaper och en stabil grund för ett livslångt lärande.

Alla elever i vår kommun ska lämna skolan med goda kunskaper, hög självkänsla, tillit till sina förmågor, god självkännedom samt inre trygghet.

 

Vi samverkar…

Genom delaktighet och inflytande skapas inre motivation som gynnar både personlig utveckling och lärande. Medarbetarna upplever Ockelbo kommun som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara. Vi som arbetar på skolan ska tillsammans med eleven se till att han/hon lyckas i sina studier.

 

Vi vill verka för att kunskapen om kommunens företag förbättras, och att våra företag kan erbjuda studiebesök och praktik, ett tillvägagångssätt som på sikt kan vara gynnsamt för framtida rekryteringar.

Vi ger både elever och medarbetare möjlighet att påverka skolans kultur och arbetsklimat. Föräldrar och vårdnadshavare ska ha möjlighet till delaktighet och dialog kring verksamheterna, särskilt vid förändringsprocesser.

Staffan Nordqvist

ordf. i Utbildnings- och Kulturnämnden (UKN)

facebook Twitter Email