Vårt Valmanifest

 OCKELBO VÄXER TILLSAMMANS

2018-2022

TRYGGHET, TILLIT OCH FRAMTIDSTRO

Du skapar framtiden!

Aldrig i vår tid har det varit tydligare än nu att det är när vi gör insatser förebyggande och tillsammans, som vi lyckas bäst med att forma ett jämlikt samhälle. Att skapa ett vi och ett dom har aldrig lett utvecklingen framåt. Vi socialdemokrater i Ockelbo vill att alla ska få ta del av välstånd och välfärd.

Vi har:

 • byggt Möjligheternas Hus
 • skapat ett nytt trygghetsboende
 • byggt Bysjöstrand
 • skapat attraktiva tomter vid Äppelbacken
 • byggt nya Perslundaskolan
 • byggt multiarenor i såväl centralorten som i byarna

 

Nu vill vi tillsammans med dig fortsätta utveckla vår kommun!

Den ekonomiska prognosen för Ockelbo och för hela Gävleborgs län, är god med minskande arbetslöshet och ökande sysselsättning. I den ekonomiska utvecklingen finns en kraft. Den kraften ska inte gå till nedmontering av vår gemensamma välfärd – den ska gå till att hålla ihop och stärka!

Därför vill vi fortsätta utveckla den svenska modellen så att vi står ännu starkare inför framtiden. Människors trygghet är vår viktigaste prioritet. Vi socialdemokrater vill förebygga otrygghet, social oro och att människor lämnas utanför. Vi vill stärka civilsamhället och nedmontera segregation och otrygghet. Vi vet att det går.

Vi ska ta ett gemensamt ansvar för våra barns bildning, för att öka tryggheten på gator och torg, för att motverka hat, rasism och sexism – vi vill ha ett Ockelbo som är öppet för alla. Det är inte upp till någon annan. Det är vi tillsammans som skapar det Ockelbo som vi vill leva i.

En nyckel för att lyckas med allt detta är politiskt ledarskap, mod och en gemensam målbild. Vi vill att alla Ockelbobor, som bor och verkar i hela kommunen, ska känna att vi gör Ockelbo tillsammans och att samhället kan möta upp barn, unga, vuxna och äldres behov på ett bra sätt. I Ockelbo ska alla kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Nu har vi kort beskrivit vad vi gjort sedan förra valet och vad vi vill med
framtiden.

Låt oss nu göra verkstad av målbilden – tillsammans!

ETT SAMHÄLLE SOM HÅLLER IHOP
Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Det är det som är avgörande för att människor ska trivas, må bra och våga ta fler och nya steg i livet. Därför är människors trygghet vår största prioritet. Vi måste arbeta förebyggande, med tidiga insatser, med fler vuxna, fler goda förebilder och en rad andra åtgärder för att öka tryggheten och minska risken för social oro. Alla måste kunna ta del av vår starka tillväxt och alla måste ges möjligheter att vara med och bidra.

Vad vill vi konkret göra då?

Sverige
Vi socialdemokrater menar att trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar, sänkta löner och höjda hyror. Istället behöver vi minska samhällsklyftorna, bekämpa brottslighet och otrygghet och stärka sammanhållningen i hela landet.

Därför vill vi till exempel:

 • Ha hårdare tag mot brotten och brottens orsaker.
 • Bryta segregation och snabba på etableringen i samhället.
 • Stärka sammanhållningen och investera i hela landet.

 

Ockelbo
Ockelbo är en attraktiv och spännande kommun att bo och verka i. Vi socialdemokrater vill fortsätta driva på den positiva utvecklingen och skapa bästa möjliga förutsättningar för en livskraftig kommun som möter alla kommuninvånares behov. Vår kommun måste hålla ihop såväl ekologiskt, ekonomiskt, som socialt. Möjligheten att bo, arbeta och utvecklas i hela vår kommun måste därför bli bättre. Positiva krafter som civilsamhället och ett rikt näringsliv är också viktiga delar för att skapa framtidstro och sammanhållning.

Vi ska använda bostadspolitiken, skolan och kultur- och fritidssektorn för att bygga bort segregationen i vår kommun. Alla kommuninvånare ska kunna känna att det finns en naturlig plats i vardagen där man kan mötas över gränser, såväl åldersmässiga, kulturella som geografiska. Därför måste fler mötesplatser med ökad tillgänglighet skapas.

En snabb och effektiv kollektivtrafik ska knyta ihop den enskildes boende, arbetsplats, skolan och fritiden. Att känna glädje, mening och stolthet i vår kommun och känna både sammanhang och trygghet är viktigt.

Kultur i alla dess former ger människor möjligheter till nya möten, nya tankar och kanske nya mål i livet. Därför är en aktiv och tillgänglig kultur- och fritidssektor i hela kommunen viktig för alla människor som bor eller finns i Ockelbo.

Därför vill vi till exempel:

 • Utveckla Servicepunkterna i Åmot, Jädraås och Lingbo, genom att höja anslaget till Servicepunkterna ytterligare.
 • Arbeta för en ännu bättre kollektivtrafik från och till andra kommunerför arbete, studier och aktiv fritid samt förbättra kollektivtrafiken inom
  kommunen med fler bussar mellan våra byar och centralorten.
 • Att alla kommuninvånare ska ha tillgång till snabb uppkoppling genom fiber och bredband samt ha gratis wifi i kommunens offentliga lokaler
  och på torget.
 • Arbeta aktivt för att vi återigen ska få en bemannad polisstation.
 • Höja föreningsbidraget ytterligare för att ge föreningar hjälp att växa och få möjlighet till investeringar i sin verksamhet. Alla människor ska kunna delta i föreningslivet oavsett ekonomisk förutsättning. Vi vill skapa kreativa mötesplatser för utställning och konstnärskap och vi vill att varje del av kommunens verksamheter ska ha en kulturansvarig personal som verkar för ökad kultursatsning i sin organisation.
 • Medverka och påverka så att det lokala och regionala inflytandet över rovdjursfrågorna ökar.
 • Arbeta ännu mer för hållbar utveckling, bland annat genom t.ex ”Grön rutt” med postlådor och sopkärl.

 

 

EN VÄLFÄRD ATT LITA PÅ
Att människor känner tillit till sin egen förmåga, till varandra och till samhället är grundstenar för vårt gemensamma samhällsbygge. Alla har ansvar att bidra och i gengäld måste man kunna lita på att välfärden finns där när man behöver den. Det ska aldrig spela någon roll var du bor eller vilka förutsättningar du har personligen eller omkring dig.

Alla förskolor, skolor, all äldreomsorg och alla andra verksamheter som finns till för Ockelboborna ska hålla god kvalitet och vara tillgängliga för alla. Att arbeta förebyggande och med tidiga insatser så att vi undviker problem i framtiden kräver ett annat synsätt än idag. Vi får ut mest välfärd för skattepengarna om ett barn aldrig mobbas på skolgården, en ung människa aldrig blir missbrukare eller om en äldre aldrig ramlar och skadar sig i sitt hem.

Vi måste jobba för framtiden i nuet. Att kommunen agerar som föredöme är en självklarhet när vi bekostar varor och tjänster med våra gemensamma skattemedel. Sunda spelregler och schyssta villkor för anställda är självklarheter när vi ska bygga tillit och för att vi ska kunna ställa höga krav på andra som verkar inom välfärdssektorn och på andra i samhället.
Personalens arbetsvillkor påverkar dessutom attraktiviteten för kommunens yrken. Det är viktigt att vi klarar framtida rekryteringar och att vi ytterligare höjer statusen för att arbeta inom kommunens verksamheter och då framför allt inom skola och omsorg.

Ockelbo ska vara en plats där äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad trygghet och delaktighet i samhällsfrågor ska öka. Förebyggande och lättillgängliga insatser ska utvecklas även för äldre. Våra höga ambitioner för välfärden innebär att vi kommer att bli en av Sveriges bästa kommuner att åldras i. Det kommer att gynna många
fler grupper än bara äldre. Det kommer att gynna oss alla.

 

Vad vill vi göra konkret då?

Sverige
Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. När välfärden omfattar alla så vågar vi mer. När välfärden fungerar kan den enskilda människans frihet växa genom hela livet. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden. Investeringar i det gemensamma såsom utbildning, välfärd, infrastruktur och bostäder prioriterar vi framför skattesänkningar.

Därför vill vi till exempel:

 • Öka de generella statsbidragen till kommuner, regioner och landsting för att höja kvaliteten i välfärd och skola.
 • Införa ett regelverk för att stoppa vinstjakten i skola och äldreomsorg.
 • Stärka barnfamiljer och pensionärer genom höjda barnbidrag och sänkt pensionärsskatt.

 

Ockelbo
Utbildningen ska hålla hög standard, från förskola till vuxenutbildning. Vi är den kommun i länet som satsar mest resurser per elev och det har också visat sig i de goda resultat våra elever haft i åk 9. Men vi kan aldrig nöja oss förrän alla elever kan klara sin utbildning. Särskilt viktigt är att andelen unga i Ockelbo som når gymnasieexamen ökar eftersom det är ett minimikrav för både dagens och framtidens arbetsmarknad.

Kommunens olika stöd- och serviceinsatser ska vara tillgängliga, hålla hög kvalitet och garantera att kommuninvånarna får vara med och bestämma hur insatserna ska utföras.
Hur väl vi har lyckats med välfärdsuppdraget över tid speglar sig ytterst i hur äldre uppfattar sin tillvaro.

Därför vill vi till exempel:

 • Att skolan även i fortsättningen ges förutsättningar så att alla elever klarar sin utbildning, t.ex. att som en del av sommarjobbsgarantin erbjuda sommarskola för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i årskurs 8 och 9 samt erbjuda läxhjälp efter skoltid och på fritids.
 • Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Att elevhälsan ska utökas för att stärka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Träff med kurator ska inkluderas i skolans hälsokontroller.
 • Att Ockelbo kommun ska vara en trygg och schysst arbetsgivare. Vi ska öka bemanningen, förbättra arbetsmiljön och stärka kompetensen bland personalen inom skola, vård och omsorg genom att bl.a. ge kommunens medarbetare möjlighet att studera och höja sin kompetens på betald arbetstid.
 • Att all personal i förskolan ska få arbetskläder, både för inomhus- och utomhusbruk.
 • Att äldres behov och möjligheter och demokratiska rättigheter stärks ytterligare.
 • Utveckla välfärdsteknologin i vår kommun, vi ska ligga i framkant när det gäller smarta mobila IT- lösningar för personal och vårdtagare.
 • Att maten som serveras inom vård, skola och omsorg ska vara hållbart producerad.
 • En näringsrik frukost ska erbjudas avgiftsfritt i alla kommunens för- och grundskolor.
 • Mensskydd ska finnas tillgänglig på toaletterna på kommunens skolor.
 • Satsa ytterligare på ungdomsgården för att öka utbudet av aktiviteter för alla unga.

 

 

JOBBEN ÄR FRAMTIDEN
Den kanske mest avgörande faktorn för att känna frihet, trygghet och god hälsa är en trygg inkomst och ett meningsfullt arbete. Därför behövs fler insatser som gör att människor får arbete och för att ingen ska vara beroende av försörjningsstöd. Alla vuxna som kan, ska jobba. Alla som behöver mer utbildning för att få ett jobb ska få det. Arbetsmarknaden förändras ständigt och då måste vi kunna rusta människor för det under hela livet. Det är avgörande för att vi ska klara välfärdsuppdraget på sikt att fler arbetar. Bättre förutsättningar för företagande och att möta de kompetensbehov som finns i vår kommun och region är helt nödvändigt för framtiden. Utbildningssystemet, infrastrukturen, näringspolitiken
och bostadspolitiken måste samspela för att vi ska ha en slagkraftig politik som sänker arbetslösheten.

Vad vill vi konkret göra då?

Sverige
Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb och en fungerande matchning och etablering på arbetsmarknaden. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Alla som kan jobba ska jobba. Med fler i jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Därför vill vi till exempel:

 • Skapa jobb genom framtidsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och klimat i hela landet.
 • Ha en aktiv näringspolitik för fler och växande företag som skapar jobb i både stad och landsbygd.
 • Lösa missmatchningen genom att rusta arbetslösa med utbildning och validering för att möta arbetsmarknadens behov.

 

Ockelbo
Alla vuxna som kan ska jobba. Den som behöver utbildning ska få det och den som behöver särskild stöttning för att nå egen försörjning ska ha rätt till det. Vi ska utnyttja vårt goda geografiska läge till att skapa en stark arbetsmarknad. Alla aktörer i Ockelbo som vill och kan bidra till att skapa fler jobb och utveckla kompetensförsörjningen ska nyttjas. Ockelbobor vill naturligtvis bo här men kan ibland jobba någon annanstans. Vi ska vara en kommun som är idealisk för pendlare, både till och från.

Näringslivet i hela kommunen ska ges förutsättningar att växa genom ett gott politiskt ledarskap och snabb handläggning från kommunen. Nya företag ska lockas hit genom att kommunen uppfattas som en attraktiv plats för företagande.

Därför vill vi till exempel:

 • Förbättra stödet till näringslivsutveckling, både små och stora företag i kommunen ska växa och Företagslotsen ska bli ännu bättre.
 • Byggklar mark och industritomter för företag ska finnas i hela kommunen.
 • Tillsammans med lokala företag fortsätta utveckla t.ex Wij Trädgårdar och andra besöksmål i kommunen.
 • Trygga bostadsförsörjningen i kommunen, vi måste bygga fler bostäder.
 • Ha de bästa arbetsvillkoren, där medarbetarna ska ges möjlighet att påverka sin arbetssituation, kollektivavtalsenliga löner, trygga anställningar samt som arbetsgivare samverka med fackförbund.
 • Att heltid ska vara norm på våra arbetsplatser- det stärker jämställdheten och statusen på välfärdsyrkena.
 • Erbjuda alla ungdomar mellan 16 och 19 år sommarjobb med avtalsenlig lön.

 

 

Rösta för välfärden den 9 september

 

Kommunfullmäktigelistan

O C K E L B O
1. Magnus Jonsson, 46 år, Ombudsman, Lingbo
2. Anna Schönning, 56 år, Anbudsansvarig, Ockelbo
3. Patrik Jonsson, 49 år, Metallarbetare, Ockelbo
4. Anna Engblom, 42 år, Lärare, Lingbo
5. Jonas Tholén, 46 år, CNC-operatör, Åmotsbruk
6. Elsie-Britt Eriksson, 73 år, Pensionär, Ockelbo
7. Anders Öquist, 43 år, Posttjänsteman,Ockelbo
8. Ann-Christin P Georgsdotter, 63 år, Pensionär, Ockelbo
9. Ghaith Al-Tameemi, 18 år, Student, Ockelbo
10. Irene Bogren, 66 år, Utvecklingsstrateg, Ockelbo
11. Jamill Barikzey, 36 år, Kontakttolk, Ockelbo
12. Anna Lindahl, 35 år, Undersköterska, Ockelbo
13. Torbjörn Nyholm, 46 år, CNC-operatör, Ockelbo
14. Inger Norell Prepula, 62 år, Undersköterska, Ockelbo
15. Staffan Nordqvist, 70 år, Pensionär, Ockelbo
16. Kerstin Hellberg, 63 år, Apotekstekniker, Lingbo
17. Anders Olsson, 63 år, Pensionär, Lingbo
18. Sara Faghihzadeh, 36 år, Livsmedel- o teknikingenjör, Ockelbo
19. Tord Horn, 69 år, Pensionär, Lingbo
20. Eva Pettersson, 71 år, Pensionär, Ockelbo
21. Mussie Haile, 48 år, Personlig assistent, Ockelbo
22. Yvonne Wendelius, 72 år, Grafiker, Ockelbo
23. Göran Ström, 67 år, Pensionär, Ockelbo
24. Karin Vistmyr, 66 år, Undersköterska, Åmotsbruk
25. Jawad Nahi Hamad, 55 år, Journalist, Ockelbo
26. Ann-Christine Tillman, 62 år, Affärsbiträde, Ockelbo
27. Johnny Östling, 48 år, Chaufför, Ockelbo
28. Carina Nordén, 56 år, Funktionschef, Jädraås
29. Christian Stark, 35 år, Platschef/arbetsledare, Ockelbo
30. Maria Öquist, 39 år, Undersköterska, Ockelbo
31. Jörgen Alkberg, 63 år, Pensionär, Ockelbo
32. Ann-Britt Wikman, 74 år, Pensionär, Ockelbo
33. Sune Lang, 74 år, Pensionär, Ockelbo
34. Rosita Hedström, 55 år, Barnskötare, Ockelbo
35. Gunilla Persson, 75 år, f.d. Lärare, Ockelbo

facebook Twitter Email